СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ

Услугата за складирање на стоки вклучува манипулација на стоката при приемот, квалитативна и квантитативна контрола при складирање во магацинот заедно со сите софистицирани постапки за евиденција на стоката која се складира.

Оваа услуга исто така вклучува, соодветна грижа за складираната стока, препакување, етикетирање (означување), доработка во финален трговски производ како и други манипулации и работи поврзани со складираната стока.

Следењето на роковите на траење на складираната стока како и амбиентните услови за складирање, роковите на пристигнување и испраќање на складираната стока и податоците поврзани со протокот на стоки се составен дел на процесот на складирање. Сите овие операции со складираната стока се врши со помош на софистициран WMS систем - баркод технологија - "tracing & tracking" - од производство до испорака и други логистички алатки.

Транспорт на стока натоварена со цел камион

01

Збирен транспорт

02

Транспорт на масивна и вонгабаритна стока

03

Складирање

04

Транспорт на запаливи стоки - ADR 

05

Складирање на стоки

02

SCROLL

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.

Нашата сопствена флота од камионски возила обезбедува ефективно управување со нарачките. Ние испорачуваме стоки од различни класификации: парче, рефус, општ товар, цврст и течен товар, како и специфична стока.e

EN

МК

DE

МК

DE